ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


ATENÇÃO: Podemos levar até 24h para responder seu ticket/chamado, pedimos que se você tiver urgência entre em contato pelo WhatsApp para ter uma resposta mais rápida: +55 (82) 98140-5210

 Suporte

Assuntos relacionados a suporte/ajuda

 Vendas

Assuntos relacionados a pré-venda

 Financeiro

Assuntos relacionados a pós-venda (Atrasos, faturas ou cancelamentos)